პავლე მიდოდაშვილი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება !


პ. მიდოდაშვილი:

რა არის სიცოცხლე? - ერვინ შრედინგერი.(კონსპექტი)მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები.

მონაცემთა ბაზების სერვერი

Microsoft SQL Server 2008 R2


მონაცემთა ბაზები
   სასწავლო მასალები (სილაბუსი, კონსპექტები, წიგნები, ვიდეო-ლექციები) განთავსებულია OneDrive-ზე >>>>>.
მონაცემთა ბაზები I
  OneDrive-ზე განთავსებული მასალის Link-ი.

ლიტერატურა:

1. SQL სერვერი. რომან სამხარაძე. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009.

2. Beginning T-SQL with Microsoft® SQL Server® 2005 and 2008. Paul Turley and Dan Wood. - Wiley Publishing, Inc., 2009.

3. Beginning T-SQL 2008. Kathi Kellenberger. – Apress, 2009.

4. SQL Server 2008 Transact-SQL Recipes. Joseph Sack. – Apress, 2008.

5. შესავალი: მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები; (ქართულ ენაზე).

6. Northwind მონაცემთა ბაზის საინსტალაციო SQL-მოთხოვნა (ჩამოტვირთული ფაილის ".txt" გაფართოება უნდა შეიცვალოს ".sql"-ზე)

ვიდეო მასალა:#1: Northwind მონაცემთა ბაზის დაყენება #1: Northwind მონაცემთა ბაზის დაყენება.
#2: როგორ დავაინსტალიროთ მონაცემთა ბაზების სერვერი #2: როგორ დავაინსტალიროთ მონაცემთა ბაზების სერვერი.
#3: მონაცემთა ბაზის დიაგრამის შექმნა და დიაგრამების დიზაინერის შესაძლებლობები #3: მონაცემთა ბაზის დიაგრამის შექმნა და დიაგრამების დიზაინერის შესაძლებლობები.
#4: ახალი მონაცემთა ბაზის შექმნა #4: ახალი მონაცემთა ბაზის შექმნა.
#5: SELECT ოპერატორის შემცველი SQL-მოთხოვნები_ნაწილი#1 #5: SELECT ოპერატორის შემცველი SQL-მოთხოვნები_ნაწილი#1.
#6: SELECT ოპერატორის შემცველი SQL-მოთხოვნები_ნაწილი#2 #6: SELECT ოპერატორის შემცველი SQL-მოთხოვნები_ნაწილი#2.
#7: SQL-ის მონაცემთა ტიპები. ნაწილი #1 #7: SQL-ის მონაცემთა ტიპები. ნაწილი #1.
#8: SQL-ის მონაცემთა ტიპები. ნაწილი #2 #8: SQL-ის მონაცემთა ტიპები. ნაწილი #2.
#9: WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი #1. (WHERE ოპერატორი. შედარების ოპერატორების გამოყენება WHERE კონსტრუქციაში.) #9: WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი #1. (WHERE ოპერატორი. შედარების ოპერატორების გამოყენება WHERE კონსტრუქციაში.)
#10: WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი #2. (BETWEEN და NOT BETWEEN ოპერატორების გამოყენება.) #10: WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი #2. (BETWEEN და NOT BETWEEN ოპერატორების გამოყენება.)
#11: WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი #3. (LIKE ოპერატორისა და Wildcard-ების გამოყენება ფილტრებში.) #11: WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი #3. (LIKE ოპერატორისა და Wildcard-ების გამოყენება ფილტრებში.)
#12: ახალი ცხრილების შექმნა მონაცემთა ბაზაში #12: ახალი ცხრილების შექმნა მონაცემთა ბაზაში.
#13: JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1a #13: JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1a.
#14: JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1b #14: JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1b.
#15: JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1c #15: JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1c.
#16: JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1d #16: JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1d.
#17: JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1e #17: JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი #1e.
   
   
   
   
   
   
   
Web-ორიენტირებული პროგრამირება1.1. "Beginning ASP.NET 4 in C# 2010". Matthew MacDonald; (დამატებითი)(ინგლისურ ენაზე, "pdf" ფორმატი).

1.2. რ. სამხარაძე. Visual C#.NET. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009.

2. გ. სურგულაძე. .NET ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2007.

3. "WEB-ტექნოლოგიები HTML. I ნაწილი".თ. თოდუა, ლ. ვერულავა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი,თბილისი,2006 (დამატებითი) (ქართულ ენაზე, "pdf" ფორმატი)

4. WEB-დაპროგრამება XML, მონაცემთა ბაზები და ინტერნეტი. გ. ღვინეფაძე; (დამატებითი) (ქართულ ენაზე, "pdf" ფორმატი).

5. ამოცანათა კრებული C# შემსწავლელთათვის. თ. ბახტაძე; (დამატებითი).

6. WEB-დაპროგრამება X M L. გ. ღვინეფაძე; (დამატებითი).

7. ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენა C#.თენგიზ ბახტაძე; (დამატებითი).

8. "ვებ-აპლიკაციების აგება ASP.NET& C# პაკეტების საფუძველზე". გ. სურგულაძე, ი. ბულია, ე. თურქია.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი ,2009; (დამატებითი)(ქართულ ენაზე, "pdf" ფორმატი).

ვიდეო მასალა C# დაპროგრამების ენაში:

1. ვიდეო-კლიპი#1

2. ვიდეო-კლიპი#2

3. ვიდეო-კლიპი#3

4. ვიდეო-კლიპი#4

5. ვიდეო-კლიპი#5

6. ვიდეო-კლიპი#6

7. ვიდეო-კლიპი#7

8. ვიდეო-კლიპი#8

9. ვიდეო-კლიპი#9

10. ვიდეო-კლიპი#10

11. ვიდეო-კლიპი#11

12. ვიდეო-კლიპი#12

13. ვიდეო-კლიპი#13

14. ვიდეო-კლიპი#14

15. ვიდეო-კლიპი#15

ვიდეო მასალა .NET Framework-ის შესახებ:

1. პრეზენტაცია .NET Framework-ზე .ნაწილი #1.

2. პრეზენტაცია .NET Framework-ზე .ნაწილი #2.

3. პრეზენტაცია ნაკადებზე. ნაწილი #1.

4. პრეზენტაცია ნაკადებზე .ნაწილი #2.

5. პრეზენტაცია პროგრამის დაცულობა, დაცვის საშუალებები, ჰეშირება, დეკომპილაცია, MSIL, ნაწილი #1.

6. პრეზენტაცია პროგრამის დაცულობა, დაცვის საშუალებები, ჰეშირება, დეკომპილაცია, MSIL, ნაწილი #2.